Tín hiệu Analog và tín... Máy bộ đàm luôn có hai loại tín hiệu: Analog (Tín hiệu tương tự) và... 05/12/16